Pluradent AG & Co. KG - 供货渠道

电话:+49 / 069 / 82983-0
传真: +49 / 069 / 82983-271
Kaiserleistr. 3电子信箱:
63067 Offenbach am MainURL:

牙科临床领域

产品产品种类
外科器械 牙科手动器械
根管器械(手动) 牙科手动器械

服务业,通讯和组织管理

产品产品种类
专业书籍 媒体
VCD/CD-ROM程序 媒体

后退
© VDDI e.V. - Verband der Deutschen Dental-Industrie e.V. - Aachener Straße 1053-1055 - 50858 Köln - Germany - Telefon: +49/(0)221/5006870 - Telefax: +49/(0)221/50068721 - E-Mail: info@vddi.de